Қазақстандағы БҰҰДБ туралы

Соңғы он бес жылдың ішіндегі әріптестік нәтижесінде БҰҰДБ Қазақстанға маңызды стартагиялық құжаттардың жалпыұлттық және аумақтық деңгейде дамуына, заңдылықтарды дайындауға және әртүрлә деңгейдегі мемлекеттік органдардың ұйымдастыраушылық потенциалының нығайтуда көмек көрсетті. Бұл осы салалардығы дүниежүзілік алдыңғы қатарлы тәжірибені енгізу мен Мыңжылдықтың Даму Мақсаттарына жетудегі тұрақты көмектің нәтижесінде мүмкін болды. БҰҰДБ 1995 жылдан бері даму және ұлттық саясат жөніндегі ұлттық қарым-қатынастарға мүмкіндік туғызатын, Адамзат Дамуының Ұлттық есебін (АДҰЕ) және басқа да сараптық құжаттарды дайындауға қатысып келеді. БҰҰДБ дайындап шығаратын адамзат дамуы бойынша оқыту шаралар мен әдістемелік құралдар Қазақстанның Жоғарғы оқу орындарында қолданылады.

Халықтың барлық жіктерінің мүдделерінде даму кедейшілік деңгейі жоғары аумақтардағы тұрмысы төмен адамдардың әлеуметтік теңсіздігін төмендетуге назар аударуды талап етеді. БҰҰДБ серіктері осы аумақтардағы ұлттық механизмдерді таңдап, іске қосудағы озық дүниежүзілік тәжірибе мен дағдыларды тағайындауды қажет етеді. Мемлекет айтарлықтай экономикалық көтерілу деңгейінде болған кездегі, аймақтық теңсіздікті төмендету мен азаматтардың әлеуметтік қызметтерге теңдей мүмкіндіктерінің болуын қамтамассыз ету, Қазақстандағы БҰҰДБ-ның басты басымдылықтары болып табылады, соның ішінде Қазақстанда жұмыс істейтін дербес компаниялармен іскерлік қарым-қатынас арқылы да қызмет атқару.

Қазақстандағы Бағдарламаның ағымдағы жұмыстары болып қоршаған ортаны қорғау мен энергетика табылып отыр. БҰҰДБ қоршаған ортаны қорғау мен сақтауды жақсатру, суды қолдану мен жер ресурстарын пайдалану бойынша инновациялық тәжірибелерді тарату үшін, Қазақстанның Тұрақты Дамуының 2024 жылға дейінгі Концепциясын енгізуде ұлттық серіктеріне қолдау көрсетеді. Сонымен қатар БҰҰДБ мемлекеттің ғаламдық жылу мәселелеріне, энергетикалық тиімділікті ынталандыру, су ресурстарын үнемді пайдалану мен желдік энергетиканы бірге ала отырып, энергияның қайта жаңаратын түрлерін жұмылдыру арқылы қарсы тұруында көмекпен қамтамассыз етеді.

БҰҰДБ бүгінгі таңдғы қызметінің маңызды бағыты демократиялық басқарутәжірибесін тарату болып табылады. Бұл саладағы жұмыстар бірнеше бағыттарда: қоғамдық институттардың тиімділігін жақсатру, адам құқығы институттарын нығайту, қоғамдық саясатты жүзеге асырудағы және оның қызметін барлап саралаудағы ҮЕҰ мен мемлекеттік органдардың дмалогы мен ынтымақтастығы, парламенттік салт-ғұрыптарды дамыту бағытында жүргізіледі.

Орталық Азиядағы БҰҰДБ-ның жұмысының аумақтық концепциясына сай, экономикалық реформалар мен сауда-саттық үшін оңтайлы жағдайларды тудыру, сонымен қатар демократиялық басқару мен экологиялық басқарудағы реформалар саласындағы аумақтық бастамалардағы Қазақстанның қатысуына көңіл бөлінеді. 

Результаты

ЮНДАФ на 2005-2009 годы и страновая программа поддерживали национальные приоритеты в трех направлениях:

  • cнижение и мониторинг бедности; 
  • демократическое управление и развитие; 
  • экология и устойчивое развитие.

В области снижения и мониторинга бедности ПРООН оказывала поддержку Агентству по статистике и Министерству труда и социальной защиты населения в пересмотре определения национальной черты бедности (прожиточный минимум) и разработке нового юридического и регулятивного содержания стандартов социальных услуг. ПРООН сотрудничала с местными властями и частными компаниями в области поддержки развития предпринимательства (в Атырау был успешно создан и в настоящее время работает бизнес инкубатор) и занятости (в Алматы и Шымкенте были созданы центры трудоустройства). Ряд частных компаний и ассоциаций предпринимателей сотрудничали с  ПРООН для продвижения инициативы по Глобальному договору и содействию корпоративной социальной ответственности. Академическое сообщество Казахстана проявило заинтересованность в разработке учебных материалов по человеческому развитию для магистратуры.  

В области демократического управления и развития ПРООН сотрудничает с Парламентом, местными представительными органами (Маслихатами) и организациями гражданского общества для поддержки развития парламентских институтов, государственных прав человека, гендерных механизмов и продвижения гражданского общества. Диалог ПРООН с Парламентом по парламентскому развитию помог сформировать концепцию Института развития парламентаризма (ИРП), который был впоследствии создан в сентябре 2007 года. Центральная избирательная комиссия воспользовалась международными знаниями, опытом и помощью, оказанной ПРООН через повышение осведомленности и тренинги.  

В области экологии и устойчивого развития ПРООН оказала широкую поддержку Министерству охраны окружающей среды, Комитету по водным ресурсам, Комитету лесного и охотничьего хозяйства и другим ведомствам в разработке стратегических документов (Концепция для перехода страны к устойчивому развитию, внедряемая при помощи Национального совета по устойчивому развитию) и законопроектов (таких как Экологический Кодекс, принятый Указом Президента РК). ПРООН оказала поддержку в ратификации международных договоров (Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях) и отчетности (3 Национальное Сообщение о выполнении Конвенции о биологическом разнообразии в Казахстане, первый национальный доклад о Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях). Был разработан проект Национального интегрированного плана управления водными ресурсами и в восьми речных бассейнах были созданы модельные бассейновые советы. Более 30 небольших проектов в области охраны окружающей среды и эффективного использования энергии было реализовано неправительственными организациями и организованными местными сообществами. Также ПРООН поддерживает оценку риска стихийных бедствий в подверженной стихийным бедствиям Алматинской области и помогал в разработке учебных программ по готовности к стихийным бедствиям и тренировал целевые группы.

Достижения 2011 года

ПРООН в Казахстане имеет богатую историю достижений, но мы уверены, что еще большие результаты ждут нас впереди. Некоторые из успехов на сегодняшний день засвидетельствованы ниже.

В области экономического и социального благополучия для всех ПРООН поддержала ряд местных инициатив в области развития в Семипалатинском регионе для поддержки экономического роста и устойчивого развития на территории бывшего ядерного полигона. Программы ПРООН в области сумели улучшить экономический рост через консультативную поддержку и доступ к финансовым продуктам, что привело к улучшению предоставления социальных услуг для уязвимых групп населения и поддержало местные группы гражданского общества принять активное участие в процессах принятия решений.

В области эффективного управления ПРООН поддержал правительство в обеспечении инновационных реформ в системе государственного управления, содействуя ответственности и подотчетности органов и поощряя динамику в развитии гражданского общества. Страновой офис поддержал Администрацию Президента в модернизации своей методологии оценки государственного управления, и в 2011 году этот опыт это был применен в первой общенациональной оценке, охватывающей 26 центральных министерств и 16 региональных администраций.

ПРООН сотрудничает в сфере укрепления избирательной и законодательной систем, вдохновляя молодых людей по всей стране участвовать в политической и общественной жизни. Вместе с местными НПО и избирательной комиссией ПРООН разработала веб-обучение избирателей и создала виртуальные сообщества политически активной молодежи, что стало не только конструктивным шагом, но еще и очень популярным. Две трети участников сообщили об участии в избирательных кампаниях или наблюдении в 2011 году, и три активиста проекта были избранны в местные советы исполнительной власти.

В области экологической устойчивости за годы сотрудничества ПРООН работала для поддержки усилий страны по учету экологических проблем на национальной повестке развития.

Страновой офис успешно завершил в 2011 году демонстрацию ветроэнергетических проектов и проекты по управлению водно-болотными угодьями. Благодаря открытому исходному коду и высокому качеству технической информации ветроэнергетические проекты были подхвачены объединениями общественно-коммунальных услуг и вызвали широкий интерес среди банков и частных компаний. Это было использовано в создании первого в Казахстане коммерческого проекта по энергии ветра. Проект по водно-болотным угодьям и другие проекты по биоразнообразию, институционализировали новые стандарты охраны окружающей среды и стимулировали экологически чистое местное экономическое развитие. В настоящее время ПРООН нашла общий язык по управлению экосистемамис ключевыми национальными партнерами, что позволяет нам добиваться более существенных изменений в законодательстве и государственном финансировании.

Существует огромный потенциал для реализации прибыльных мер по повышению энергоэффективности во всех секторах в Казахстане, и это является одной из основных областей роста. Cтрановой офис является лидером в области разработки моделей для модернизации устаревшего жилого фонда и созданию более эффективных новых зданий. В 2011 Правительство выделило $ 7,5 млрд по государственной программе для модернизации многоквартирных домов, ссылаясь на работу ПРООН. Одним из вдохновителей этой программы был пилотный проект ПРООН, переоборудовавший 5 многоквартирных жилых зданий для повышения эффективности и в то же время ввел понятие Энергосервисная компания (ЭСКО). Кроме того, CO поддержал государственное агентство, которое устанавливает стандарты строительства в модернизации энергоэффективных норм, и мы продолжаем тесно сотрудничать и по сей день.

Все наши работы соответствуют национальным приоритетам и вносят свой вклад в реализацию основных стратегических целей страны. Совершая все действия при поддержке Правительства Казахстана, мы работаем над расширением возможностей и прав людей и строительством устойчивого государства.

Новые приоритеты

В настоящее время деятельность ПРООН в Казахстане регулируется Страновой программой (СП) и Планом действий Страновой программы для Казахстана на 2010-2015 годы, которые соответствуют национальным приоритетам и поддерживают долгосрочную стратегию развития страны («Казахстан-2030»). Все программы и проекты ПРООН признаны государством и влекут за собой приверженность национальным человеческим и финансовым ресурсам. Программа сосредоточена на трех областях:

  • экономическое и социальное благосостояние для всех (особое внимание уделяется уязвимым группам населения);
  • экологическая устойчивость, сосредоточенная на улучшенном и устойчивом управлении природными ресурсами, и национальным потенциалом для снижения и адаптации к изменениям климата, обеспечение готовности к природным и техногенным бедствиям;
  • эффективное управление, сосредоточенное на стимулировании и защите прав человека и укреплении демократических институтов.

Ответственные за принятие решения

Резидент-координатор заведует Системой ООН в Казахстане и также является резидентом-представителем ПРООН в Казахстане, при поддержке заместителя резидента-представителя.

ПРООН в Казахстане работает в близких условиях сотрудничества с правительством Казахстана на основе Программы Страны, охватывающей период с 2010 по 2015.

Подсчет нынешних работников в Казахстане

Тип контракта Суммарное число
Трудовой договор 109
Волонтеры ООН 1
Штаб ПРООН 35
Итог 145

Наши консультанты

Список всех наших нынешних консультантов (по трудовому договору, по соглашению о специальных услугах), которые получат $30 000 или больше от начальника за период 12 месяцев. Для каждого консультанта. итоговое число компенсаций и/или коэффициент компенсаций должны быть включены.

Имя или порядковый номер консультанта Название должности Название проекта Число в контракте(USD)/продолжительность контракта
Консультант 1 Консультант по международной политике и праву "Дизайн и исполнение всестороннего планирования об управлении ПХД для Казахстана" $55 260/7 месяцев
Консультант 2

Главный международный технический советник

"Экологически устойчивый транспорт города Алматы"

$30 600/7 месяцев

UNDP Әлемде

R

Re

А

Азербайджан Албания Алжир Ангола Аргентина Армения Ауғанстан

Б

Бангладеш Барбадос Бахрейн Белиз Белорусь Бенин Боливия Босния және Герцеговина Ботсвана Бразилия Буркина-Фасо Бурунди Бутан Біріккен Араб Әмірліктері

В

Венесуэла Вьетнам

Г

Габон Гаити Гамбия Гана Гаяна Гватемала Гвинея Гвинея-Бисау Гондурас Грузия

Д

Джибути Доминкан Республикасы

З

Замбия Зимбабве

И

Индонезия Иордания Иран

Й

Йемен

К

Кабо-Верде Камбоджа Камерун Кения Кипр Колумбия Комор аралдары Конго Демократиялық Республикасы Конго Республикасы Косово Коста-Рика Кот-д'Ивуар Куба Кувейт

Л

ЛаосХДР Лесото Либерия Ливан Ливия

М

Маврикий және Сейшел аралдары Мавритания Мадагаскар Малави Малайзия Мали Мальдивы Марокко Мексика Мозамбик Молдова Моңғолия Мысыр Мьянма

Н

Намибия Непал Нигер Нигерия Никарагуа

О

Орталық Африка Республикасы Оңтүстік Африка Оңтүстік Судан

П

Пакистан Палестина Халқына көмек бағдарламасы Панама Папуа-Жаңа Гвинея Парагвай Перу

Р

Ресей Федерациясы Руанда

С

Сальвадор Самоа (бiрнешеелдіктердi кеңсе) Сан-Томе и Принципия Сауд Арабиясы Сенегал Сербия Сирия Солтүстік Македония Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне

Т

Таджикистан Тайланд Танзания Токио Тринидад және Тобаго Тунис Тынық мұхит Түркия Түркменстан

У

Уганда Украина Уругвай

Ф

Филиппины

Х

Халықтық Демократиялық Республикасы Корея Хорватия

Ч

Чад Черногория Чили

Ш

Шри-Ланка Шығыс Тимор

Э

Эвсатати Эквадор Экваторлық Гвинея Эритрея Эфиопия

Я

Ямайка

Қ

Қазақстан Қырғызстан Қытай

Ү

Үндістан

Ө

Өзбекстан